Мэдээ
 • ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛАХ УДИРДАМЖИЙГ АНГЛИ ХЭЛ ДЭЭР ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА
  МОНГОЛ УЛСАД КОВИД 19 ХАЛДВАРААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ, БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТӨСӨЛ (P175730) ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛАХ УДИРДАМЖИЙГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА ...
  2021-06-04 12:10:00 Дэлгэрэнгүй
 • ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛАХ УДИРДАМЖИЙГ ТАНИЛЦУУЛЖ МОНГОЛ ХЭЛ ДЭЭР БАЙНА
  МОНГОЛ УЛСАД КОВИД 19 ХАЛДВАРААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ, БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТӨСӨЛ (P175730) ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛАХ УДИРДАМЖИЙГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА...
  2021-06-04 12:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН УДИРДЛАГЫН БИЧИГ БАРИМТЫГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА
  МОНГОЛ УЛСАД КОВИД-19 ХАЛДВАРААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ, БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТӨСӨЛ ( P175730) БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН УДИРДЛАГЫН БИЧИГ БАРИМТЫГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА...
  2021-06-03 19:17:38 Дэлгэрэнгүй
 • ТАЛУУДЫН ОРОЛЦООГ ХАНГАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА
  МОНГОЛ УЛСАД КОВИД 19 ХАЛДВАРААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ, БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТӨСӨЛ (P175730) ТАЛУУДЫН ОРОЛЦООГ ХАНГАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА ...
  2021-06-03 19:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • ГЭРЭЭНИЙ МЕНЕЖМЕНТИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН, ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН СОНГОН ШАЛГАРУУЛСАН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ
  ГЭРЭЭНИЙ МЕНЕЖМЕНТИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН, ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН СОНГОН ШАЛГАРУУЛСАН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ...
  2021-06-02 17:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Вакцинжуулалтын мэргэжилтний ажлын байранд урьж байна
  Дэлхийн Банкны Олон Улсын Хөгжлийн Ассоциацийн санхүүжилттэй Эрүүл мэндийн яамны хэрэгжүүлж буй “Монгол КОВИД-19-өөс урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, бэлэн байдлыг хангах” төсөл Вакцинжуул...
  2021-05-19 16:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Гэрээний менежментийн мэргэжилтэн ажлын байранд урьж байна
  Дэлхийн Банкны Олон Улсын Хөгжлийн Ассоциацийн санхүүжилттэй Эрүүл мэндийн яамны хэрэгжүүлж буй “Монгол КОВИД-19-өөс урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, бэлэн байдлыг хангах” төсөл Гэрээний м...
  2021-05-19 15:02:00 Дэлгэрэнгүй
 • Гэрээний менежментийн мэргэжилтний ажлын байранд урьж байна
  Дэлхийн Банкны Олон Улсын Хөгжлийн Ассоциацийн санхүүжилттэй Эрүүл мэндийн яамны хэрэгжүүлж буй “Монгол КОВИД-19-өөс урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, бэлэн байдлыг хангах” төсөл Гэрээний м...
  2021-05-19 15:02:00 Дэлгэрэнгүй
 • Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтний ажлын байранд урьж байна
  Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтний ажлын байранд урьж байна...
  2021-05-19 15:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтний ажлын байранд урьж байна
  Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтний ажлын байранд урьж байна...
  2021-05-19 15:00:00 Дэлгэрэнгүй