Төслийн баримт бичгүүд
Нэр Хавсралт
1 ДЭМБ-аас зөвлөж байна: КОВИД -19 - Амны хаалтны зөв хэрэглээ Амны хаалт. Зөвлөмж,ДЭМБ (fliphtml5.com)
2 БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН УДИРДЛАГЫН БИЧИГ БАРИМТЫГ АНГЛИ ХЭЛ ДЭЭР ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА ҮЗЭХ
3 ТАЛУУДЫН ОРОЛЦООГ ХАНГАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ АНГЛИ ХЭЛ ДЭЭР ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА ҮЗЭХ
4 ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛАХ УДИРДАМЖИЙГ МОНГОЛ ХЭЛ ДЭЭР ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА ҮЗЭХ
5 ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛАХ УДИРДАМЖИЙГ АНГЛИ ХЭЛ ДЭЭР ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА ҮЗЭХ
6 МОНГОЛ УЛСАД КОВИД 19 ХАЛДВАРААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ, БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТӨСӨЛ (P175730) БАЙГАЛЬ ОРЧИН НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ОЛОН НИЙТЭД НЭЭЛТТЭЙ БОЛГОЖ БАЙНА ҮЗЭХ
7 МОНГОЛ УЛСАД КОВИД 19 ХАЛДВАРААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ, БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТӨСӨЛ (P175730) ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛАХ УДИРДАМЖИЙН ТӨСӨЛД ОЛОН НИЙТЭД НЭЭЛТТЭЙ БОЛГОЖ, САНАЛ АВЧ БАЙНА ҮЗЭХ
8 УЛСАД КОВИД 19 ХАЛДВАРААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ, БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТӨСӨЛ ( P175730) БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ТӨСЛИЙГ ОЛОН НИЙТЭД НЭЭЛТТЭЙ БОЛГОЖ, САНАЛ АВЧ БАЙНА ҮЗЭХ
9 MONGOLIA SUPPORT FOR COVID-19 PROJECT (P173799), PEF SUPPORT FOR COVID-19 PROJECT (P174571) and COVID-19 VACCINATION ADDITIONAL FINANCING (P175730) ҮЗЭХ
10 MONGOLIA COVID-19 EMERGENCY RESPONSE AND HEALTH SYSTEM PREPAREDNESS PROJECT (P173799) ҮЗЭХ
11 Сангийн сайдын 196 тушаал ҮЗЭХ
12 Бүтцийн өөрчлөлтийн баримт бичиг ҮЗЭХ
13 Төсөл хэрэгжүүлэх заавар ҮЗЭХ
14 Санхүүжилтын хэлэлцээр ҮЗЭХ
15 Төслийн санхүүжилтийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хууль ҮЗЭХ