Төслийн баримт бичгүүд
Нэр Хавсралт
1 МОНГОЛ УЛСАД КОВИД 19 ХАЛДВАРААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ, БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТӨСӨЛ (P175730) БАЙГАЛЬ ОРЧИН НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ОЛОН НИЙТЭД НЭЭЛТТЭЙ БОЛГОЖ БАЙНА ҮЗЭХ
2 МОНГОЛ УЛСАД КОВИД 19 ХАЛДВАРААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ, БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТӨСӨЛ (P175730) ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛАХ УДИРДАМЖИЙН ТӨСӨЛД ОЛОН НИЙТЭД НЭЭЛТТЭЙ БОЛГОЖ, САНАЛ АВЧ БАЙНА ҮЗЭХ
3 УЛСАД КОВИД 19 ХАЛДВАРААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ, БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТӨСӨЛ ( P175730) БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ТӨСЛИЙГ ОЛОН НИЙТЭД НЭЭЛТТЭЙ БОЛГОЖ, САНАЛ АВЧ БАЙНА ҮЗЭХ
4 MONGOLIA SUPPORT FOR COVID-19 PROJECT (P173799), PEF SUPPORT FOR COVID-19 PROJECT (P174571) and COVID-19 VACCINATION ADDITIONAL FINANCING (P175730) ҮЗЭХ
5 MONGOLIA COVID-19 EMERGENCY RESPONSE AND HEALTH SYSTEM PREPAREDNESS PROJECT (P173799) ҮЗЭХ
6 Сангийн сайдын 196 тушаал ҮЗЭХ
7 Бүтцийн өөрчлөлтийн баримт бичиг ҮЗЭХ
8 Төсөл хэрэгжүүлэх заавар ҮЗЭХ
9 Санхүүжилтын хэлэлцээр ҮЗЭХ
10 Төслийн санхүүжилтийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хууль ҮЗЭХ