КОВИД-19: Эрүүл мэндийн ажилтнуудын хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал

ДЭМБ, ОУ-ын Хөдөлмөрийн байгууллагаас боловсруулсан Ковид -19 дэгдэлтийн  үеийн эрүүл мэндийн ажилтнуудын эрх, үүрэг, хариуцлага, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зааварчилгаа, ажилтнуудын ажлын байран дээрх эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангах талаарх гол асуудлуудыг тусгасан болно.

Ковид-19. ЭМБ-ын ХЭМАБ (fliphtml5.com)

 

НИЙТЭЛСЭН: 2023-01-24 өдөр 17:42:3 цаг